Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng


Nhất niệm thành thương hải, nhất niệm hóa tang điền.
Nhất niệm trảm thiên Ma, nhất niệm tru vạn Tiên.
Duy ta niệm là vĩnh hằng..


Danh Sách Chương